29 november 2017

Logopedie voor kinderen

Logopedie kinderen

Logopedie voor kinderen

Wanneer je je zich zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw kind, kun je een verwijzing vragen bij huisarts, kinderarts, tandarts, consultatiebureau arts of andere verwijzer. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij logopedie voor kinderen wordt onderscheid gemaakt in verschillende behandelgebieden:

Spraak

Bij spraakproblemen worden klanken niet juist uitgesproken of worden spraakklanken weggelaten waardoor de spraak onvoldoende verstaanbaar wordt. Bij onze praktijk wordt achterhaald wat daar de oorzaak van kan zijn en wordt ingezet op de beste behandelmethode.

Taal

Een taalprobleem kan worden veroorzaakt door vele factoren. Wellicht als onderdeel van een algehele vertraging in de ontwikkeling, of door een TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) maar bijvoorbeeld ook als gevolg van regelmatig terugkerende middenoorontstekingen waardoor kinderen tijdelijk minder horen. Taalproblemen kunnen heel wat andere problemen veroorzaken in de communicatie. Het is van belang hierbij de mogelijke oorzaak te achterhalen. Bij onze praktijk wordt door middel van gedegen onderzoek een diagnose gesteld die wordt gekoppeld aan de beste behandelmethode.

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie richt zich op de behandeling van jonge kinderen (0-2 jaar) met problemen rondom het eten, drinken en/of beginnende communicatie.

Preverbale logopedie kan helpen wanneer:
- een baby moeite heeft met drinken uit de fles
- een kindje moeite heeft met de overgang van fles- naar vaste voeding
- een kindje moeite heeft met drinken uit een beker of afhappen van een lepel
- een kindje moeite heeft met kauwen
- er sprake is van gevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, braken)
- er sprake is van onvoldoende speekselcontrole (overmatig kwijlen)
- afbouwen van sondevoeding nodig is

Tijdens de behandeling vormt de begeleiding en advisering van ouders een belangrijke rol zodat het eten en drinken vergemakkelijkt en plezieriger verloopt en is afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Het uiteindelijke doel is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind.

Auditieve problemen

Als de luistervaardigheden bij kinderen nog onvoldoende ontwikkeld zijn, kunnen er problemen ontstaan in de spraak en de taal. Het jonge kind zal moeten leren om klanken goed te beluisteren en na te bootsen om zo de spraakklanken te leren beheersen. Het schoolgaande kind zal klanken moeten kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort om te leren lezen en schrijven. Sommige kinderen blijven lang moeite houden met deze auditieve vaardigheden en komen hierdoor in spraak- lees- en/of taalproblemen. Ook bij oudere kinderen kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblemen waardoor lesstof moeilijk beklijft en er verlengde instructie nodig is. Bij onze praktijk ben je bij het juiste adres om deze auditieve vaardigheden te trainen.

Lees- en spellingproblemen

Spraak- en taalproblemen kunnen samengaan met een minder vlotte ontwikkeling van het lezen en het spellen. Moeite met de juiste spraakvorming of de automatisering van letters kunnen ook problemen veroorzaken bij het (voorbereidend) lees- en schrijfonderwijs. De logopedist kan het kind hierbij helpen.

Stemproblemen

Wanneer er sprake is van heesheid of regelmatig terugkerende stemklachten bij kinderen wordt er bij onze praktijk een kortdurend therapieplan van ongeveer 4-6 behandelingen opgezet. Dit om kinderen wat meer bewust te maken van wat de stem voor mogelijkheden heeft en hen wat meer inzicht te geven in wat wel en niet goed is voor de stem.

Afwijkende Mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor het spreken, het slikken en de gebitsstand. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. Ook door mondademen ontstaan vaak verkeerde mondgewoonten. Verkoudheden of allergie├źn kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bij afwijkende mondgewoonten is er vaak ook sprake van een slappe mondmotoriek. Bij onze praktijk wordt de oefentherapie OMFT (oromyofunctionele therapie) gegeven die gericht is op het herstel van de mond- en tongspieren.

Stotteren

Ook stotteren is een spraakprobleem. Hierbij is het van belang om te weten te komen of er sprake is van normale niet-vloeiendheden of dat er daadwerkelijk sprake is van (beginnend) stotteren. Tevens kan het belangrijk zijn ouders daarbij te begeleiden in hoe ze hier het best mee om kunnen gaan. Voor het maken van een goede stotteranalyse en het behandelen van gevestigd stotteren helpen wij met het verwijzen naar de juiste stottertherapeut.